راهنمای سامانه اینترنتی

صفحه اصلی :

ورود :

در این صفحه با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد سامانه اینترنتی می شوید.

ثبت نام :

در این صفحه کاربران می توانند با استفاده از شماره تلفن همراه ثبت نام نمایند و اقدام به ثبت پیام یا پیگیری پیام نمایند. قسمت فهرست پیام های قبلی ارسال شده فقط برای کاربران ثبت نام کرده و وارد شده به سامانه امکان پذیر است.

ثبت پیام:

این صفحه جهت ثبت پیام در سامانه می باشد.

پیگیری پیام :

این صفحه جهت ثبت پیگیری و مشاهده اطلاعات پیام ثبت شده می باشد.

فهرست پیام ها: